Akelius preferensaktie

Akelius preferensaktie

Akelius preferensaktie i korthet

Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie. Utbetalning av beslutad utdelning sker kvartalsvis med 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Baserat på teckningskursen om 320 kronor per preferensaktie är den årliga kontanta direktavkastningen 6,3 procent (6.4 procent effektiv
årsavkastning).
I händelse av likvidation medför preferensaktierna prioritet framför stamaktier motsvarande ett belopp om 375 kronor, med tillägg för eventuellt innestående belopp (såsom definierat i bolagsordningen) per preferensaktie. Efter beslut av Akelius styrelse kan preferensaktierna lösas in på begäran av styrelsen till ett belopp om 375 kronor, under de fem första åren, med tillägg för eventuellt innestående belopp per preferensaktie.
I det fall bolagstämma i Akelius beslutar att inte lämna utdelning eller lämna utdelning som understiger 5,00 kronor per preferensaktie under ett kvartal ska den del som understiger 5,00 kronor läggas till innestående Belopp, vilket ska räknas upp med en årlig räntesats om tio (10) procent till dess att full utdelning lämnats. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full utdelning inklusive Innestående Belopp. För fullständiga villkor, se avsnittet ”Bolagsordning”.

Villkor i sammandrag för Akelius preferensaktie och Erbjudandet


Teckningskurs:

320 kronor per preferensaktie.


Utdelning:

20,00 kronor per är, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Nyemitterade preferensaktier enligt Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utbetalning som infaller närmast efter det att de nya preferensaktierna införts i Akelius aktiebok, vilket innebär att första avstämningsdag förväntas vara 5 november 2014.


Direktavkastning:

6,3 procent årlig kontant avkastning baserat teckningskursen om 320 kronor per preferensaktie (6,4 procent effektiv årsavkastning).


Rösträtt:

Varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst.


Utebliven utdelning:

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande preferensaktieutdelningen lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.


Inlösen:

lnlösen kan ske på Bolagets begäran efter styrelsebeslut till ett belopp per preferensaktie om 375 kronor fram till den femte årsdagen av den Initiala Emissionen, 345 kronor från och med den femte årsdagen till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen (som registrerades hos Bolagsverket i juni 2014), och från och med den tionde årsdagen och tiden därefter 330 kronor, i varje fall med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

 

Källa: https://www.akelius.com/binaries/content/assets/shareholder-information/prospekt_akelius_residential_property_ab_preferensaktier_september_2014.pdf4 thoughts on “Akelius preferensaktie”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *