Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster. Skapa möjligheten att styra över din egen tid.

Investeringslexikon

ARR

Annual Recurring Revenue. ARR är en förkortning för årliga återkommande intäkter och ett nyckeltal som används av SaaS eller prenumerationsföretag som har teckningsavtal, vilket innebär att det finns en definierad kontraktslängd. ARR är värdet på de kontrakterade återkommande intäktskomponenterna för dina abonnemangsperioder normaliserade till en årsperiod.

AFFO

Adjusted funds from operations (AFFO) refers to the financial performance measure primarily used in the analysis of real estate investment trusts (REITs).

Comex

Se Commodities Exchange.

Commodities Exchange (COMEX)

Marknad för commodities i USA, startade 1870. Är en ledande marknad för terminer och optioner på metaller, speciellt aluminium, koppar, guld och silver.

Fisher effekt

En teori som hävdar att den nominella marknadsräntan i varje land är lika med den önskade realräntan plus en kompensation för förväntad inflation. Eller med andra ord, skillnaden mellan två länders marknadsränta förklaras av skillnaden i inflation. Se även inflation och marknadsränta.

FFO

Funds from operations (FFO) refers to the figure used by real estate investment trusts (REITs) to define the cash flow from their operations. FFO is calculated by adding depreciation and amortization to earnings and then subtracting any gains on sales. It is sometimes quoted on a per-share basis.

Hurdle rate

Ett amerikanskt begrepp som beskriver minsta acceptabla lönsamhet som ett företag eller en investering måste uppnå för att berättiga sin existens. Till exempel måste ett företag på lång sikt nå en genomsnittlig lönsamhet (avkastning på kapital) som överträffar alternativa investeringar som marknadsränta plus en antagen riskpremie. Annars väljer ägarna att placera sitt kapital någon annanstans.

Huvudbok

En lista över alla affärstransaktioner i bokföringen ordnade per konto.

Inflation

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är “ökning av penningmängden. När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta.

Förväntad inflation är ett resultat av människans påverkan på ekonomin. Det kan kort sammanfattas med att människan förväntar sig att priserna kommer att gå upp i landet, då kräver de högre löner från sina arbetsgivare. Ökar lönerna kommer även priserna att snabbt följa med efter och om priserna ökar på produkter är pengarna inte längre värda lika mycket, alltså inflation.

Marknadsränta

Ett samlingsnamn för de räntor som bestäms av marknaden. Man brukar prata om den korta räntan och den långa räntan.

Den korta räntan utgörs av avkastningen på stadsskuldväxlar på penningsmarknaden. Den långa räntan utgörs av avkastningen på stadsoblogationer på obligationsmarknaden.

Den korta räntan styr i stor utsträckning de rörliga lånen till villor, fritidshus och bostadsrätter. Den långa räntan styr till stor del den bundna räntan. Riksbanken kan påverka den korta räntan i viss utsträckning genom att köpa och sälja statspapper, så kallade repor.

Den långa räntan styrs huvudsakligen av marknadens inflationsförväntningar. Om inflationen antas stiga kommer den långa räntan stiga eftersom placerarna vill ha en högre ränta för att kompensera sig för inflationsrisken. Den korta räntan styrs bland annat av riksbankens repor.

P/E Tal

P/E talet är förhållandet mellan priset på en aktie och bolagets vinst per aktie (EPS). Exempel: Priset per aktie är 36 kr. Vinsten per aktie är 3 kr. P/E talet blir då 36/3 = 12.

Upplupen intäkt

Inom redovisning är en upplupen intäkt en sådan intäkt som hör till bokslutsåret, men där företaget varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som interimsfordran.

Zew Index

What is the ZEW Indicator of Economic Sentiment? The ZEW Indicator of Economic Sentiment is a simple sentiment indicator created out of the monthly ZEW Financial Market Survey. The ZEW Financial Market Survey is an aggregation of the sentiments of approximately 350 economists and analysts on the economic future of Germany in the medium-term. ZEW stands for Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, which translates to the Center for European Economic Research. Läs mer: https://www.investopedia.com/terms/z/zew-economic-statement.asp

Överkursfond

En överkursfond är en balansräkningspost under fritt eget kapital (från och med 2006-01-01). Posten uppkommer då en nyemission tecknas till överkurs. Vid nyemissionen fastställs ett pris på de nya aktierna som kan vara högre än kvotvärdet på befintliga aktier.

Källförteckning

https://www.bjornlunden.se

Investerarens uppslagsbok, Jonas Bernhardsson, ISBN: 91-47-07448-5

https://www.investopedia.com

https://www.saasoptics.com/saaspedia/

https://sv.wikipedia.org/