Investeringslexikon

Investeringslexikon

Detta Investeringslexikon kommer växa med åren. Hoppas ni som hittar hit kommer få glädje av det!

ARR

Annual Recurring Revenue. ARR är en förkortning för årliga återkommande intäkter och ett nyckeltal som används av SaaS eller prenumerationsföretag som har teckningsavtal, vilket innebär att det finns en definierad kontraktslängd. ARR är värdet på de kontrakterade återkommande intäktskomponenterna för dina abonnemangsperioder normaliserade till en årsperiod.

AFFO

Adjusted funds from operations (AFFO) refers to the financial performance measure primarily used in the analysis of real estate investment trusts (REITs).

Börskrasch

En kraftig och snabbt accelererande nedgång på börsen, ofta förknippad med stor dramatik.

Beteckning på den situation som uppstår på en aktiebörs då aktiernas värde rasar mycket kraftigt. I denna situation försöker många sälja och få vill köpa. Börskrascher kan leda till finanskriser om inte åtgärder sätts in.

Krascher uppstår på grund av att de som investerar ofta följer flockmentalitet, det vill säga de gör som de andra gör.

Stora börskrascher i historien:

Amsterdams bankkris 1763
Börskraschen i Wien 1873
Wall Street-kraschen 24 oktober 1929, cirka −40 procent på en månad.
Svarta måndagen 19 oktober 1987, DJIA cirka −22 procent på en dag.
IT-kraschen mars 2000 – oktober 2002, cirka −73 procent på två år. OMXS30 var över 1530 den 2000-03-06 och nere vid 420 den 2002-10-08
Finanskrisen 2008 juni 2007 – 2008, cirka −50 procent på 1,5 år: OMXS30 var över 1310 den 2007-07-16 och nere under 590 den 2008-11-20[8] varav −20 procent på fem dagar 6–10 oktober 2008.
Corona-kraschen 2020.

CAGR

Compound Annual Growth Rate. Den årliga tillväxten av en investering under en given period.

Comex

Se Commodities Exchange.

Commodities Exchange (COMEX)

Marknad för commodities i USA, startade 1870. Är en ledande marknad för terminer och optioner på metaller, speciellt aluminium, koppar, guld och silver.

Contango

När priset för framtida leveranser av commodities, till exempel sojabönor, kaffe eller spannmål, är högre än nuvarande. Kallas ibland för forwardation. Contango är normalt, eftersom kostnaden för till exempel lager, ränta och försäkring måste betalas under tiden. Motsatsen kallas backwardation.

Depression

En mycket djup lågkonjunktur med fallande bruttonationalprodukt och skenande arbetslöshet. Den mest kända är börskrashen 1929 i USA och den efterföljande depressionen på 1930-talet. Depressionen höll på ända fram till 1942 då eknomin tog fart igen som ett resultat av ökad efterfrågan i samband med andra världskriget. Svensk ekonomi hamnade också i början av 1990-talet i en så djup lågkonjunktur att det får betraktas som en depression, med en exploderande statsskuld och en skenande arbetslöshet. Dengången va den djupaste sedan 1930-talet. Se även Recession.

Eget kapital

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna kapitalet är företagets nettoförmögenhet.

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna skjutit till (som insatskapital vid starten och som kapitaltillskott under driften) och de vinstmedel som ägarna beslutat att låta vara kvar i verksamheten.

Det egna kapitalet avgör överlevnadsförmågan i ett företag. Det är viktigt att företaget har ett tillräckligt stort eget kapital om sämre tider skulle komma. Det är alltså viktigt att företaget ser till att förstärka det egna kapitalet under vinstår. Detta är elementära resonemang för en god ekonomi, byggda på den gamla sanningen ”den som spar, han har”.

Genom att återinvestera vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. På så sätt ökar företaget sin självfinansiering, dvs beroendet av kreditgivare minskar, samtidigt som räntekostnaderna också minskar.

Saker som påverkar det egna kapitalet

Aktiebolag
  • årets vinst höjer företagets egna kapital om ägarna låter vinstmedlen finnas kvar i företaget
  • årets förlust minskar företagets egna kapital
  • tillskott från ägarna höjer företagets egna kapital
  • utdelning till ägarna minskar företagets egna kapital.
Enskild firma och handelsbolag

I enskilda firmor ser det egna kapitalet annorlunda ut, än i aktiebolagen. Det finns inget aktiekapital, ingen reservfond och ingen uppdelning mellan bundet eller fritt kapital.

Det egna kapitalet i en enskild firma består istället av delposterna:

  • eget kapital vid årets början
  • summan av verksamhetens ackumulerade resultat
  • summan av tidigare års insättningar och uttag
  • årets egna uttag (varuuttag, skatter, kontantuttag)
  • årets egna insättningar (pengar, maskiner, utrustning mm)
  • årets resultat (årets vinst ökar det egna kapitalet medan årets förlust minskar det egna kapitalet)

Handelsbolagets egna kapital ser likadant ut, med den skillnaden att kapitalposterna redovisas på individnivå, dvs uppdelat på varje delägare. Varje ägare måste här kunna följa sina egna insättningar och uttag ur verksamheten.

Bundet och fritt eget kapital

I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet kapital räknas t ex aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.

Fritt eget kapital omfattar summan av balanserade resultat (dvs inrullade resultat från tidigare år), vinst eller förlust för det senaste räkenskapsåret och kapitaltillskott från ägarna. Om det totala fria egna kapitalet blir negativt, används benämningen ansamlad förlust.

Mer läsning med exempel: https://www.bjornlunden.se/f%c3%b6retagande/vad-%c3%a4r-eget-kapital__274

Enterprise value

Ett bolags totala värde. Enterprise value tar hänsyn till market cap (totala värdet av alla utestående aktier), kort- och långfristig skuld samt kassa. Formel för uträkning: EV = MC + Total Debt − C.

För att köpa ett bolag skulle man behöva betala värdet av alla aktierna, men även tar över de skulder som finns hos banken. Finns det kassa kan denna användas att betala av en del av den skulden vid bolagsköpet.

First mover advantage

Den erhållna fördelen genom att vara först ut på marknaden med exempelvis en produkt.

Fisher effekt

En teori som hävdar att den nominella marknadsräntan i varje land är lika med den önskade realräntan plus en kompensation för förväntad inflation. Eller med andra ord, skillnaden mellan två länders marknadsränta förklaras av skillnaden i inflation. Se även inflation och marknadsränta.

FFO

Funds from operations (FFO) refers to the figure used by real estate investment trusts (REITs) to define the cash flow from their operations. FFO is calculated by adding depreciation and amortization to earnings and then subtracting any gains on sales. It is sometimes quoted on a per-share basis.

Hurdle rate

Ett amerikanskt begrepp som beskriver minsta acceptabla lönsamhet som ett företag eller en investering måste uppnå för att berättiga sin existens. Till exempel måste ett företag på lång sikt nå en genomsnittlig lönsamhet (avkastning på kapital) som överträffar alternativa investeringar som marknadsränta plus en antagen riskpremie. Annars väljer ägarna att placera sitt kapital någon annanstans.

GDR (Global Depositary Receipt)

Ett globalt depåbevis (GDR) är ett överlåtbart finansiellt instrument utgivet av en depåbank. Det representerar aktier i ett utländskt företag och handlar på de lokala börserna i investerarnas länder. GDR gör det möjligt för ett företag (emittenten) att få tillgång till investerare på kapitalmarknader utanför det egna landets gränser.
Mer läsning: https://www.investopedia.com/terms/g/gdr.asp

Huvudbok

En lista över alla affärstransaktioner i bokföringen ordnade per konto.

Inflation

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är ”ökning av penningmängden. När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta.

Förväntad inflation är ett resultat av människans påverkan på ekonomin. Det kan kort sammanfattas med att människan förväntar sig att priserna kommer att gå upp i landet, då kräver de högre löner från sina arbetsgivare. Ökar lönerna kommer även priserna att snabbt följa med efter och om priserna ökar på produkter är pengarna inte längre värda lika mycket, alltså inflation.

Korrektion

Vid investeringar är en korrektion en nedgång på 10% eller mer i priset på en säkerhet från dess senaste topp. Korrigeringar kan hända med enskilda tillgångar, som en individuell aktie, obligation eller med ett index som mäter en grup av tillgångar.

En tillgång, index eller marknad kan falla i en korrektion antingen tillfälligt eller under långvariga perioder – dagar, veckor, månader eller till och med längre. Den genomsnittliga marknadskorrigeringen är dock kortlivad och varar mellan tre och fyra månader.

LFY

Last Fiscal Year

Marknadsränta

Ett samlingsnamn för de räntor som bestäms av marknaden. Man brukar prata om den korta räntan och den långa räntan.

Den korta räntan utgörs av avkastningen på stadsskuldväxlar på penningsmarknaden. Den långa räntan utgörs av avkastningen på stadsoblogationer på obligationsmarknaden.

Den korta räntan styr i stor utsträckning de rörliga lånen till villor, fritidshus och bostadsrätter. Den långa räntan styr till stor del den bundna räntan. Riksbanken kan påverka den korta räntan i viss utsträckning genom att köpa och sälja statspapper, så kallade repor.

Den långa räntan styrs huvudsakligen av marknadens inflationsförväntningar. Om inflationen antas stiga kommer den långa räntan stiga eftersom placerarna vill ha en högre ränta för att kompensera sig för inflationsrisken. Den korta räntan styrs bland annat av riksbankens repor.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms), och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

OMXSGI

OMXSGI är ett avkastningsindex över utvecklingen på Stockholmsbörsen, som räknar med både aktiekursernas utveckling och aktieutdelningar.

När du tittar på index kan du hålla utkik efter bokstäverna PI och GI. De berättar nämligen om indexet är ett prisindex eller ett avkastningsindex, och kommer från engelskans price index och gross index.

Prisindex mäter hur aktiekurserna på börsen utvecklas. OMXSPI är ett prisindex över utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Avkastningsindex, även kallade återinvesterade index, mäter hur aktiekurserna utvecklas och räknar dessutom med alla aktieutdelningar som företagen gör. Avkastningsindex ger alltså en tydligare bild av den totala avkastningen.

PaaS

Platform as a Service, tillhandahåller hel datorplattform som molntjänst.

P/E Tal

P/E talet är förhållandet mellan priset på en aktie och bolagets vinst per aktie (EPS). Exempel: Priset per aktie är 36 kr. Vinsten per aktie är 3 kr. P/E talet blir då 36/3 = 12.

Rate hike (Engelska)

Räntehöjning

Recession

Recession är en avmattning av ekonomisk aktivitet, en tillbakagång, en mild form av lågkonjunktur. Det är den vanligaste benämningen på den nedåtgående fasen av en konjunkturcykel. Vanligtvis definieras en recession som minst två på varandra följande kvartal med fallande bruttonationalprodukt. Se även Depression.

SaaS

Software as a Service, tillhandahåller mjukvara som molntjänst.

Skew Index

Optioner ger möjligheten att skydda sig genom att köpa säljoptioner. SKEW indexet mäter kort och gott skillnaden i pris på köpoptioner och säljoptioner.
Det är alltid (eller det har åtminstone alltid varit) ett högre pris på säljoptioner, så SKEW indexet har alltid haft ett värde över 100. Ju högre efterfråga på säljoptioner och när fler investerare köper dessa, då stiger priset. Det ger oss en signal om att fler tror på nedgång. Väldigt ofta så står SKEW indexet i värden kring 120 vilket är normalläget.

När SKEW kommer upp i 140 så finns det anledning att vara lite uppmärksam. Då har priset på säljoptioner gått upp för att investerare positionerat sig för ett eventuellt kursfall.

Det intressanta här är att det ofta har skett innan en eventuell nedgång. Det är ganska få som köper säljoptionerna i kraschen, för då är det ju försent. Utan ofta har detta skett inför en nedgång, men framtiden är alltid oviss så givetvis får inte investerare alltid rätt.

Mer läsning: https://www.nordnet.se/blogg/vix/

Upplupen intäkt

Inom redovisning är en upplupen intäkt en sådan intäkt som hör till bokslutsåret, men där företaget varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som interimsfordran.

Zew Index

What is the ZEW Indicator of Economic Sentiment? The ZEW Indicator of Economic Sentiment is a simple sentiment indicator created out of the monthly ZEW Financial Market Survey. The ZEW Financial Market Survey is an aggregation of the sentiments of approximately 350 economists and analysts on the economic future of Germany in the medium-term. ZEW stands for Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, which translates to the Center for European Economic Research. Läs mer: https://www.investopedia.com/terms/z/zew-economic-statement.asp

Överkursfond

En överkursfond är en balansräkningspost under fritt eget kapital (från och med 2006-01-01). Posten uppkommer då en nyemission tecknas till överkurs. Vid nyemissionen fastställs ett pris på de nya aktierna som kan vara högre än kvotvärdet på befintliga aktier.

Källförteckning

https://www.bjornlunden.se

Investerarens uppslagsbok, Jonas Bernhardsson, ISBN: 91-47-07448-5

https://www.investopedia.com

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/vadaraktieindex?languageId=3

https://www.saasoptics.com/saaspedia/

https://sv.wikipedia.org/

https://www.nordnet.se/