Invajo Technologies

Invajo Technologies

Invajo Technologies har just nu en aktieemission och kommer listas på Nasdaq First North Stockholm

Jag har hämtat hem årsredovisningen och tillväxten ser spännande ut.

2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsättning/TSEK 2147 1576 2356 4266 5283
Tillväxt −26,60% 49,49% 81,07% 23,84%

Denna typ av tillväxt och framförallt SaaS bolag är något jag letar efter när jag väljer bolag till tillväxtportföljen. Denna portfölj består av bolag med stark tillväxt men som också kan vara väldigt volatila. Sist jag nämnde portföljen var i inlägget BACK IN THE GAME DEL 2 – PORTFÖLJUPPDATERINGAR.

Tillväxtportföljens utveckling där Invajo Technologies tecknas.
Bild: Tillväxtportföljens utveckling sedan starten September 2016.

Analys Group har gjort en analys inför emissionen. Här sätts även prognos inför framtida år.

Analysen kan läsas på: https://www.analystgroup.se/bolag/invajo/, och det finns även en PDF att ladda ner på:
https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2020/04/Analyst-Group-Invajo.pdf.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoomsättning/TSEK 5283 7175 12475 18810 29125 51185
Tillväxt 23,84% 35,81% 73,87% 50,78% 54,84% 75,74%

Utdrag ur analysen av Invajo Technologies:

Analyst Group estimerar att nettoomsättningen stiger till ca 51 MSEK år 2024 och genom tillämpad målmultipel härledd från en relativvärdering, samt en applicerad diskonteringsränta, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 12,3 kr i ett Base scenario.

Prognos och värdering

I ett Base scenario prognostiseras Invajo omsätta ca 7,2 MSEK år 2020 där omsättningen förväntas stiga successivt efterföljande år och nå omkring 51,2 MSEK år 2024. Baserat på en målmultipel om P/S 2,7 på 2024 års försäljning, härledd från en relativvärdering, samt tillämpad diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde per aktie om 12,3 kr. Värderingen baseras på att antagna händelser inträffar och nuvarande värdering är härledd under april 2020.

Invajo har visat god tillväxt historiskt och sedan 2017 har Bolagets genomsnittlig omsättningstillväxt uppgått till ca 52 %. Framöver förväntas Invajo kunna fortsätta öka sin försäljning drivet av ett förväntat inflöde av nya abonnemangsbaserade kunder samt en stigande aktivitet genom lanseringen av den nya API-first (Application Programming Interface) plattformen som medför intäktsbenen PaaS och Peer.

Prognos 2020 – 2024

Under perioden 2020-2024 estimeras Invajo att fortsätta växa, och eftersom Bolaget har en organisk tillväxtstrategi inkluderas inga potentiella förvärv i gjorda prognoser och vid större investeringar så finns optionen att finanseria sådana genom aktiekapital eller lån, vilket i sig även kan påverka värderingen av Bolaget. Invajo kan dock även komma att tillföras likviditet via de optioner som ställs ut i samband med noteringserbjudandet. För år 2020 antas en helårsomsättningstillväxt om ca 36 %, prognosen motiveras av att de årliga abonnemangsintäkterna (ARR) i stor utsträckning redan betalats till Bolaget samt att ett stigande intresse för webinar och webbaserade bokningar anses kompensera för eventuella bortfall inom fysiska event under rådande COVID-19 pandemi.

För åren 2021-2024, antas en CAGR om ca 63 %, vilket motiveras av en fortsatt stark tillväxt i ARR samt nya intäktsströmmar från PaaS och Peer lanseringen. Nettoomsättningen för samtliga segment estimeras att uppgå till ca 12,5 MSEK år 2021 och ca 51,2 MSEK år 2024. Analyst Group antar att ökningen i intäkter i förhållande till relativt stabila perationella kostnader och höga bruttomarginaler kommer kunna leda till att Bolaget redovisar ett positivt EBIT-resultat under 2022. Vid annorlunda utfall av gjord prognos, positivt eller negativt, kan estimaten kring nettoresultatet kommas att ändras.

Snabbfakta kring Invajo Techonologies aktieemission

Värdering
35,2 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser
15 980 547 SEK motsvarande 72,6 procent av Erbjudandet.
Teckningsperiod
14 april 2020 – 28 april 2020.
Offentliggörande av utfall
Omkring den 29 april 2020.

Likviddag
6 maj 2020.
Preliminär första handelsdag
14 maj 2020 på Nasdaq First North.
Minsta teckningspost
600 units motsvarande 5 400 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Teckningsoptioner av serie TO1
Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden 1 juni 2021 till och med 30
juni 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Invajo ytterligare 12 222 220 SEK.

Jag tecknar Invajo Technonologies

Jag har tecknat aktier i Invajo Technologies. Jag tror det kommer blir en svängig resa efter emissionen och jag kommer inte vara investerad som buy-and-hold i bolaget. Jag vill dock inte missa tillväxtresan i bolaget och kommer antagligen alltid behålla en mindre obeservationspost. Teckningsrätterna man får i erbjudandet är extra intressanta för mig att behålla då de kan utveckla sig fint om bolagets tillväxtresa fortsätter.

Happy investing / Herr FlintLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *