Månad: februari 2018

Skyddsstrategi

Skyddsstrategi

När jag investerar i svenska indexfonder har jag valt att tillämpa en strategi för att skapa ett skydd mot djupare börskrascher. Jag ser det som en försäkring. Försäkringen gör att jag kommer stå utanför marknaden och skyddas vid en större börskrasch. Om signalen i strategin 

Sdiptech Pref

Sdiptech Pref

PREFERENSAKTIEN I KORTHET Preferensaktierna Enligt Serendipitys bolagsordning har Preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning om 8 kronor per preferensaktie (”Årlig utdelning”) från och med emissionstidpunkten. Beslut har, vid extra bolagsstämma den 4 november 2014, fattats om utdelning på Preferensaktierna intill nästa årsstämma, därefter 

Akelius preferensaktie

Akelius preferensaktie

Akelius preferensaktie i korthet

Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie. Utbetalning av beslutad utdelning sker kvartalsvis med 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Baserat på teckningskursen om 320 kronor per preferensaktie är den årliga kontanta direktavkastningen 6,3 procent (6.4 procent effektiv
årsavkastning).
I händelse av likvidation medför preferensaktierna prioritet framför stamaktier motsvarande ett belopp om 375 kronor, med tillägg för eventuellt innestående belopp (såsom definierat i bolagsordningen) per preferensaktie. Efter beslut av Akelius styrelse kan preferensaktierna lösas in på begäran av styrelsen till ett belopp om 375 kronor, under de fem första åren, med tillägg för eventuellt innestående belopp per preferensaktie.
I det fall bolagstämma i Akelius beslutar att inte lämna utdelning eller lämna utdelning som understiger 5,00 kronor per preferensaktie under ett kvartal ska den del som understiger 5,00 kronor läggas till innestående Belopp, vilket ska räknas upp med en årlig räntesats om tio (10) procent till dess att full utdelning lämnats. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full utdelning inklusive Innestående Belopp. För fullständiga villkor, se avsnittet ”Bolagsordning”.

Villkor i sammandrag för Akelius preferensaktie och Erbjudandet


Teckningskurs:

320 kronor per preferensaktie.


Utdelning:

20,00 kronor per är, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Nyemitterade preferensaktier enligt Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utbetalning som infaller närmast efter det att de nya preferensaktierna införts i Akelius aktiebok, vilket innebär att första avstämningsdag förväntas vara 5 november 2014.


Direktavkastning:

6,3 procent årlig kontant avkastning baserat teckningskursen om 320 kronor per preferensaktie (6,4 procent effektiv årsavkastning).


Rösträtt:

Varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst.


Utebliven utdelning:

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande preferensaktieutdelningen lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.


Inlösen:

lnlösen kan ske på Bolagets begäran efter styrelsebeslut till ett belopp per preferensaktie om 375 kronor fram till den femte årsdagen av den Initiala Emissionen, 345 kronor från och med den femte årsdagen till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen (som registrerades hos Bolagsverket i juni 2014), och från och med den tionde årsdagen och tiden därefter 330 kronor, i varje fall med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

 

Källa: https://www.akelius.com/binaries/content/assets/shareholder-information/prospekt_akelius_residential_property_ab_preferensaktier_september_2014.pdf

Preffmaskinen

Preffmaskinen

Denna portfölj är min hyllning till preferensaktier som var en del av hur jag kom igång med investerande. Portföljen är på inget sätt en huvudportfölj utan enbart skapad som ett exempel  på hur du kan bygga en maskin som sprutar ur sig pengar. För många 

Att hitta bra fonder

Att hitta bra fonder

Se till att fonderna du äger presterar bättre än index på 3- och 5-årsgrafen om de ska vara värda en högre avgift! Se exempel nedan där SIX30RX, som är indexet av Sveriges 30 mest omsatta bolag inklusive de utdelningar de ger, jämförs med fonden Spiltan 

Herr Flint

Herr Flint

Detta är premiärinlägget på Herr Flint bloggen. Bloggen har kommit till som en del i ett utökat lärande för min egen del, som en journal över olika beslut och utredningar av de möjligheter som finns i denna fantastiska värld av investeringar. Men även p.g.a av en brinnande passion om att kunna inspirera er läsare att komma igång att investera.

På senare tid har jag hållit (jepp. det stavas hållit :p) inspirationsföreläsningar på min arbetsplats för att få folk att engagera sig i sitt pensionspar och/eller privatspar. Jag har fått kollegor och vänner komma igång med ett Avanzakonto och se över sitt bolån och avgifterna på de fonder de äger på olika sparformer. Tänk vad detta kommer göra för skillnad över de kommande 35 åren. En halv miljon, en miljon, flera miljoner kronor (Läs inlägget ”Att hitta bra fonder”)?

Med tanke på att jag nyss nämnde en ”en massa pengar” som sparats. Vi är många som har svårt för att prata om pengar. Om någon pratar om pengar kanske personen anses vara ”pengafixerad” eller girig eller liknande av personerna som inte kan eller tycker man ska prata om pengar. Jag tycker man ska prata om pengar! Undvik dock att skryta om pengar. Detta är nog en självklarhet för de flesta.

Varför tycker jag det är så viktigt att kunna prata om pengar då? Jo för alltid annat känns ologiskt. Är du inte självförsörjande på en gård med mycket land eller liknande så är pengar verktyget vi alla behöver för att kunna se till att vår familj har mat på bordet har rena och hela kläder på sig slipper frysa, har tak över huvudet mm. Vi kanske vill åka på en härlig semester o.s.v. Vi kommer inte ifrån att vi behöver detta verktyg. Ska det då vara tabu att kunna prata om hur man sköter om sin ekonomi och tar bättre beslut angående pengar i livet?

Vad det gäller pensionspengar märker jag att väldigt många inte har en aning om vad de har avsatt i pension, var pengarna finns och hur de är placerade. Det kan vara så att en person uttrycker att hen aldrig ägt en aktie eller fond och aldrig tänker göra det häller som om det är något skamfullt i det. Men så är inte fallet om hen är svensk medborgare. Då finns det med god sannolikhet via Premiepensionsmyndigheten och Tjänstepensioner, flera hundra tusen kronor investerat i olika fonder som i sig är en korg av olika aktier och/eller räntor. Att inte ge lite tid åt att utbilda sig inom det verktyg som oundvikligen kommer styra oss hela livet är ologiskt.

Jag tycker man bör se pensionskapital som en del av sitt livskapital… som en del av sitt vanliga sparande dock med tillägget att det är bundet kapital. Exempel:

  • Eget sparande: Rörligt kapital. Kan användas när som.
  • Tjänstepension: Bundet kapital. Tidigast uttag 55 år.
  • IPS (Individuellt Pensions Spar): Bundet kapital. Tidigast uttag 55 år.
  • Allmän pension inkl. PPM fonderna: Bundet kapital. Tidigast uttag 61 år.

Har du ett bundet bolån? Skulle du bry dig om det bundna lånet kostade 1 % mer i ränta per år än nödvändigt? Jag antar svaret är ja. Tänk på din tillgångssida. Onödigt höga kostnader där kommer göra skillnad även om det känns avlägset idag. Jag gissar att 1 miljon kronor extra vid pensionsålder inte skulle vara oönskat.

Nu blev det mycket prat om pension men det är en del i det nya tänk jag vill inspirera till. Vad det gäller pensionsfonder finns det inte så mycket att säga mer än att välja bra och billiga fonder. Bloggen kommer istället inrikta sig mot vad vi kan göra med vårt rörliga kapital som vi sparar idag. Aktier i tillväxtbolag, preferensaktier, korträntefonder, obligationer, fixed income m.m.